Regulamin  korzystania z serwisu 

Regulamin  korzystania z serwisu NOWYZABYTEK.PL

Obowiązuje od 14.12.2015 r.

Rozdział I

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu nowyzabytek.pl, a także obejmuje warunki świadczenia usług za jego pośrednictwem.
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Regulamin – niniejszy „Regulamin korzystania z serwisu nowyzabytek.pl”;
  2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.nowyzabytek.pl, na którym zamieszczane są publicznie treści w formie tekstów i grafik, umożliwiający Użytkownikom zapoznawanie się z tymi treściami oraz zamieszczanie komentarzy;
  3. Usługodawca – Maria Potz prowadząca  indywidualną działalność gospodarczą pod nazwą Maria Potz „MOSAICON” w Łodzi przy ul. Nawrot 21, NIP 7251006802, REGON 004303602;
  4. Użytkownik – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014, poz. 121), korzystająca z Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem w sieci Internet na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie;
  5. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
  6. Cookies Usługodawcy – oznacza Cookies zamieszczane przez Usługodawcę, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu w urządzeniu Użytkownika;
  7. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Usługodawcy, za pośrednictwem Serwisu;
  8. Inne Technologie – oznacza wszystkie inne technologie wykorzystywane przez Usługodawcę i jego partnerów mogące powodować przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do danych przechowywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (w tym między innymi technologie takie jak: buforowane w urządzeniu końcowym Użytkownika pliki JavaScript, zmienne JavaScript, Local Storage, Session Storage, Flash Storage, HTML 5 Web Storage);
  9. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 3. Serwis wraz z treścią, znakami graficznymi, zdjęciami, artykułami i innymi materiałami pisemnymi, materiałami audiowizualnymi oraz bazą danych stanowi własność Usługodawcy, z wyłączeniem treści umieszczonych w Serwisie przez osoby trzecie,  w szczególności przez Użytkowników.

Rozdział II

OPIS SERWISU ORAZ ZASADY KORZYSTANIA 

 1. Serwis jest internetową platformą lifestylową mającą na celu dostarczenie Użytkownikom treści dotyczących nowości i ciekawostek z kategorii zabytków i architektury.
 2. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 3. Dostęp do Serwisu ma każdy użytkownik sieci Internet.
 4. Serwis nie jest platformą sprzedażową. Za pośrednictwem Serwisu nie jest możliwe nabywanie towarów lub usług. Za pośrednictwem Serwisu nie będą dostarczane treści o charakterze bezprawnym.
 5. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest także korzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez osoby trzecie, w szczególności dodawanie komentarzy za pośrednictwem portalu facebook.com, google.com, twitter.com, pinterest.com. Warunki i zasady korzystania z tych usług określone są przez podmiot oferujący daną usługę.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do uprzedniej weryfikacji komentarzy dodawanych przez Użytkowników pod względem ich zgodności z Rozdziałem IV ust. 2 Regulaminu przed jego publikacją oraz odmowy publikacji komentarzy sprzecznych z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.
 7. Prawidłowe korzystanie z Serwisu jest możliwe w przeglądarkach internetowych: IE wersja 7 lub nowsza, Microsoft Edge, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Microsoft Edge, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Serwisu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Serwisu należy je wszystkie wyłączyć.

Rozdział III

NEWSLETTER

 1. W ramach korzystania z Serwisu Użytkownik może zamówić newsletter, tj. cyklicznie przesyłane wiadomości dotyczące nowości zamieszczanych w Serwisie.
 2. W celu zamówienia newslettera w przeznaczonym to tego polu należy:
  1. wpisać adres poczty elektronicznej Użytkownika, na który będzie wysyłany newsletter;
  2. zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
  3. zaznaczyć potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem;
  4. posiadać aktywny adres poczty e-mail;
  5. potwierdzić adres poczty elektronicznej poprzez kliknięcie w link przesłany automatycznie na wskazany adres e – mail.
 3. Usługa newsletter jest bezpłatna i bezterminowa.
 4. Z chwilą kliknięcia w link, o którym mowa w ust. 2 pkt. e powyżej, pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą zostaje zawarta umowa o świadczenie usług elektronicznych, której przedmiotem jest przesyłanie newslettera, o którym mowa w ust. 1.
 5. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania z newslettera. W tym celu należy kliknąć w odpowiedni link zamieszczony w treści newslettera.. Wykonanie czynności, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy, o której mowa w ust. 4 powyżej.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. czasowego zaprzestania przesyłania newslettera niezależnie od przyczyn;
  2. całkowitego zaprzestania przesyłania newslettera niezależnie od przyczyn.
 7. Użytkownik korzystający z Serwisu wyraża zgodę na przesyłanie/otrzymywanie  informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 12 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.). Ponadto, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu.

Rozdział IV

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Podczas korzystania z Serwisu Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu, a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
 2. Użytkownikom nie wolno:
  1. umieszczać na Serwisie w szczególności treści:
   1. obraźliwych,
   2. wulgarnych,
   3. sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami,
   4. wzywających do jakiejkolwiek nienawiści lub propagujących przemoc,
   5. zawierających reklamę,
   6. wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony.
   7. przechwytywać, monitorować, niszczyć ani modyfikować przekazów skierowanych do innego Użytkownika;
   8. używać wszelkiego rodzaju wirusów, robaków, koni trojańskich, bomb czasowych oraz innych kodów i instrukcji mających na celu zniekształcenie, usunięcie, uszkodzenie, emulację lub deasemblację Serwisu;
   9. używać Serwisu w celu gorszenia, niepokojenia, zastraszania, molestowania lub naruszania prywatności jakiejkolwiek osoby trzeciej;
   10. gromadzić ani zbierać informacji pochodzących z Serwisu, które pozwalają na identyfikację tożsamości osób, w tym nazw Użytkowników.
 3. Usługodawca jest uprawniony do usuwania komentarzy lub blokowania konta Użytkownika w szczególności w przypadku:
  1. naruszenia przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów;
  2. działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy, Użytkowników lub innych osób, w szczególności poprzez naruszenie prawa autorskich lub dóbr osobistych.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że treści zamieszczane przez niego na Serwisie będą widoczne dla pozostałych Użytkowników.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że:
  1. korzystając z Serwisu może zetknąć się z treściami zamieszczonymi przez innych Użytkowników, które może uznać za obraźliwe lub nieprzyzwoite i korzysta z nich na własne ryzyko;
  2. ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Użytkownika oraz jakichkolwiek osób trzecich za wszelkie treści przez Użytkownika utworzone, przekazane, zamieszczone lub opublikowane w Serwisie, Usługodawca zaś nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu;
 6. Niezależnie od wszelkich praw i obowiązków wynikających z Regulaminu, jeżeli Użytkownik zamieszcza jakiekolwiek materiały w Serwisie, tym samym Użytkownik automatycznie udziela Usługodawcy niewyłącznej, ważnej na całym świecie, nieodwołalnej, bezpłatnej, podlegającej dalszemu licencjonowaniu i przenoszeniu licencji obejmującej wszystkie prawa do używania, edytowania, modyfikowania, dołączania, włączania, adaptowania, utrwalania, publicznego prezentowania, wyświetlania, przesyłania i powielania tych materiałów użytkownika, łącznie m.in. ze wszystkimi znakami towarowymi powiązanymi z nimi w dowolny sposób, w związku z Serwisem w celu promowania i dalszego rozpowszechniania niektórych lub wszystkich elementów Serwisu we wszelkich mediach znanych obecnie.

Rozdział IV

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Serwisu lub jego poszczególnych części i nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu, w szczególności, gdy jest to spowodowane:
  1. koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
  2. przyczynami niezależnymi od Usługodawcy (np. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
 2. Na stronach internetowych Serwisu mogą znajdować się linki (połączenia) do stron internetowych umożliwiających korzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych, które nie są udostępniane i świadczone przez Usługodawcę. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby wyeliminować linki do stron internetowych zawierających treści sprzeczne z obowiązującym prawem, jednakże nie gwarantuje, że zawsze tak się stanie, gdyż niemożliwym jest branie odpowiedzialności za bieżącą zawartość wszystkich stron internetowych nad którymi Usługodawca nie ma kontroli. W związku z tym, Usługodawca oświadcza, że:
  1. użytkownicy Serwisu korzystają z serwisów internetowych i usług elektronicznych prowadzonych przez inne podmioty niż Usługodawca, wyłącznie na własną odpowiedzialność;
  2. niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez inne podmioty niż Usługodawca; w takim przypadku znajdują zastosowanie zasady korzystania z serwisów internetowych lub/i usług elektronicznych określone przez podmioty, które je udostępniają.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w Serwisie oraz za wszelkie treści pochodzące i rozpowszechniane w Serwisie przez inne osoby niż Usługodawca.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników Serwisu za pośrednictwem sieci Internet, w szczególności za treść komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie. W Przypadku wykrycia jakiejkolwiek treści zamieszczonej w Serwisie naruszającej obowiązujące przepisy prawa lub zasady wynikające z niniejszego Regulaminu, każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo głoszenia tego faktu Usługodawcy za pośrednictwem formularza kontakt znajdującego się w Serwisie. Usługodawca podejmie wszelkie środki mające na celu wyeliminowanie treści, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 7. W przypadku gdy będzie to uzasadnione względami technicznymi, Usługodawca nie gwarantuje udostępniania Serwisu osobom, które bez jego zgody dokonują modyfikacji lub blokowania treści prezentowanych w ramach Serwisu.

Rozdział V

OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, jego wszystkich elementów (m. in. oprogramowania, elementów graficznych, baz danych), za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez Użytkowników Serwisu, należą do Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej.
 2. Zastrzeżenia o których mowa w ust. 1 dotyczą w szczególności:
  1. utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U.2006, Nr 90,poz. 631), w szczególności: literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, plastycznych, fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych, urbanistycznych, muzycznych, słowno-muzycznych i innych;
  2. baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, Nr 128, poz.1402);
  3. znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz. 1410);
  4. nazw domen internetowych;
  5. innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003, Nr 153, poz. 1503).
 3. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów.

Rozdział VI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Usługodawca gromadzi dane dotyczące ruchu Użytkowników Serwisu, co wymaga rejestracji adresów IP Użytkowników. Informacje te wykorzystywane są wyłącznie do obliczeń statystycznych i nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, kiedy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 2. Użytkownicy  korzystający z umieszczonych w Serwisie formularzy, ankiet, adresów poczty elektronicznej  i przekazujące tą drogą informacje Usługodawcy tym samym wyrażają zgodę na korzystanie przez Usługodawcę z podanych przez nich adresów poczty elektronicznej w celach korespondencyjnych.
 3. Użytkownicy zamieszczający w Serwisie komentarze, uwagi i sugestie przyjmują do wiadomości, że te komentarze, uwagi i sugestie traktowane będą przez Usługodawcę jako jawne i zgadzają się na korzystanie przez Usługodawcę z treści tych komentarzy, uwag i sugestii w sposób nieograniczony.

Rozdział VII

POLITYKA COOKIES

W związku z obowiązkami informacyjnymi wynikającymi  z art. 173 i art. 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014, poz.243) Usługodawca informuje:

 1. Stosowane przez Usługodawcę Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności nie jest możliwe w ten sposób przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie dla każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  1. Cookies sesyjne: są plikami tymczasowymi, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia przeglądania Serwisu. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików Cookies w swoim Urządzeniu. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
 4. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika
  w Serwisie;

  1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  2. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Usługodawcę;
  3. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych;
  4. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  5. zapamiętania lokalizacji Użytkownika;
  6. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji;
  7. analiz i badań oraz audytu oglądalności;
  8. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  9. świadczenia usług reklamowych;
  10. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
  11. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.
 6. Usługodawca usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne i Inne Technologie w następujących celach:
  1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego;
  2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (m.in. Google Analytics, GemiusTraffic, Google AdWords);
  3. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy (Google AdWords, Freshmail.pl).
 7. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika.
 8. Zmiany ustawień, o których mowa w punkcie poprzednim Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować  o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 9. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej której używa.
 10. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Rozdział VIII

ZMIANY ZASAD KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na witrynach internetowych Serwisu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie i są wiążące dla Użytkowników Serwisu z chwilą ich opublikowania w Serwisie.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu.

Rozdział IX

ZMIANY SERWISU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub zaprzestania udostępniania Serwisu, rezygnacji ze świadczenia usług elektronicznych lub wprowadzania zmian do tych usług, a także wprowadzania nowych usług elektronicznych w Serwisie, w każdym czasie.
 2. Informacje o zmianach przekazywane są Użytkownikom poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia w Serwisie.

Rozdział X

REKLAMACJE I KORESPONDENCJA

 1. Użytkownik powinien kierować wszelką korespondencję oraz reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu za pomocą elektronicznego formularza udostępnionego w Serwisie.
 2. Usługodawca rozpozna reklamację niezwłocznie, nie później niż w termie 21 dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdy wskutek zaistniałych okoliczności rozpatrzenie reklamacji w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe, Usługodawca może przedłużyć termin o kolejne 21 dni. O przedłużeniu terminu Usługodawca poinformuje Użytkownika. Ponowne przedłużenie terminu rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę jest dopuszczalne.
 3. Korespondencję związaną z korzystaniem z Serwisu oraz odpowiedź na reklamacje, Usługodawca kieruje na adres poczty elektronicznej udostępniony jej przez Użytkownika.

Rozdział XI

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika Serwisu, przetwarzanych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926) jest Maria Potz prowadząca  indywidualną działalność gospodarczą pod nazwą Maria Potz „MOSAICON” w Łodzi przy ul. Nawrot 21, NIP 7251006802, REGON 04303602;
 2. Dane osobowe Użytkownik podaje dobrowolnie w celu korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu, w tym także wysyłania materiałów marketingowych na podany adres e-mail. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim w celu realizacji ich działań marketingowych.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 Rozdział XII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulaminu, dokumenty stanowiące jego integralną części oraz wszelkie relacje pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą podlegają prawu polskiemu i zgodnie z jego literą powinny być interpretowane.